Protiprávní jednání

Protiprávní jednání

Politika – Whistle blowing

Účel a souvislosti

 

Do svého Kodexu chování z roku 2018 začleňuje společnost Heimstaden politiku a postupy pro hlášení protiprávního jednání, tzv. Whistle blowing. Společnost Heimstaden netoleruje jakoukoliv formu korupce nebo protiprávního jednání, které by porušovalo naši politiku, naše hodnoty a zásady.

 

Tato politika týkající se whistle blowing uvádí, že vy jakožto zaměstnanec naší společnosti nebo externí zainteresovaný subjekt či strana můžete nahlásit podezření na protiprávní jednání, protože víte, že;

 

Netolerujeme jakákoliv odvetná opatření související s oznámením, které bylo učiněno v dobré víře. Měli byste se cítit v bezpečí s vědomím, že nebudete za oznámení protiprávního jednání jakkoliv kázeňsky trestáni. Společnost Heimstaden je odpovědná za ochranu oznamující osoby před jakýmikoli negativními důsledky souvisejícími s oznámením protiprávního jednání. Jakákoliv šikana, obviňování, obtěžování, nespravedlivé zacházení, potrestání nebo diskriminace v důsledku takového oznámení se považuje za porušení našeho kodexu chování a nese s sebou kárná opatření.

 

Co se považuje za protiprávní jednání?

Příklady situací, které byste měli vždy nahlásit:

 

Oznamování protiprávního jednání by se mělo vztahovat k činnostem a aktivitám společnosti Heimstaden. To se týká nejen obchodních aktivit, ale také dodržování pravidel a předpisů a záležitostí, které se týkají vztahu mezi zaměstnavatelem (námi) a zaměstnancem (vámi).

  

Koho se může oznámení týkat ve vztahu k protiprávnímu jednání ve společnosti?

Podle Datainspektionen (Úřad pro dohled nad údaji) ve Švédsku se hlášení může týkat pouze závažného protiprávního jednání, kterého se dopustily osoby na klíčových pozicích nebo ve vedení v uvedené společnosti nebo skupině.

 

Jak mohu podat oznámení ve vztahu k protiprávnímu jednání / učinit whistleblowing?

Společnost Heimstaden představuje bezpečnou organizaci, kde zaměstnanci i manažeři otevřeně hovoří o pozitivních oblastech i o oblastech, které mohou vyžadovat nutnost zlepšení nebo změny. Oznámení jakéhokoliv protiprávního jednání prostřednictvím naší funkce whistle blowing musí být proto provedeno pouze poté, co jste učinili jeden z následujících kroků:

 

 

Oznámení soukromé nebo nevhodné povahy nebudou zpracovány.

 

Co mám oznámit?

Čím více informací poskytnete, tím je pravděpodobnější, že se nám podaří tuto záležitost vyřešit. Pokud je to možné, uveďte prosím časový sled událostí (činností, jednání), a co nejpodrobnější popis toho, co jste pozorovali, a také veškeré informace týkající se předchozích souvisejících událostí.

Co se stane, jakmile odešlu oficiální podnět prostřednictvím webu?

 

Podnět

Jakmile odešlete svůj podnět, ať už anonymně či nikoliv, pak bude váš případ zpracovávat Ústřední oddělení pro řízení lidských zdrojů společnosti Heimstaden. Tento případ se ukládá do složky v počítači, do které má přístup pouze oddělení pro řízení lidských zdrojů. Tištěné dopisy se naskenují a jsou umístěny do stejné složky v počítači, následně jsou tištěné dopisy zničeny. Pokud chcete zůstat anonymní, neobdržíte žádnou odpověď, v opačném případě obdržíte od společnosti Heimstaden potvrzení o přijetí vašeho sdělení.

 

Posouzení, zda se případem dále zabývat

Oddělení při řízení lidských zdrojů provede počáteční posouzení daného případu. Pokud shledá toto oddělení danou záležitost za soukromou nebo nevhodnou nebo dospěje z jiného důvodu k názoru, že se touto záležitostí zabývat nebude, pak je tato věc uzavřena. Vše, co se týká daného případu, se vymaže a jedinou uloženou položkou zůstane informace o tom, že sdělení bylo podáno, ale oddělení pro řízení lidských zdrojů se tímto sdělením z důvodů nedostatečného naplnění skutkové podstaty dále nezabývalo.

Veškeré sdělení týkající se jakéhokoliv protiprávního jednání ze strany oddělení pro řízení lidských zdrojů musí být vždy postoupena generálnímu řediteli (CEO).

  

Zpracování podání

Pokud oddělení pro řízení lidských zdrojů rozhodne, že je třeba se případem dále zabývat, dojde k následujícímu:

 

 

Následuje období šetření případu, kdy dotčené osoby předloží svá stanoviska. Po ukončení šetření učiní skupina vyšších vedoucích pracovníků odpovídající rozhodnutí.  Toto rozhodnutí uvádí způsob, jakým byl případ posuzován a případné důsledky pro dotčené strany, např. zda je nutné obrátit se na orgány státní správy (policie, finanční úřad, účetní, jiné soudní orgány atd.)

 

Uzavření a oznámení

Po uzavření případu se dokumenty ukládají po dobu, během které může být zahájen soudní spor.

 

 


 

Podat oznámení

Směrnice oznámení