Whistleblowing

Whistleblowing

Whistleblowing

Dlouhodobě a trvale se věnujeme tomu, aby bylo možné na porušení platných právních předpisů a interních aktů řízení společnosti ze skupiny Heimstaden a jiných nesrovnalostí (dále jen „nesrovnalosti“), které by mohly vážně poškodit naši společnost, zaměstnance, zákazníky, dodavatele nebo jiné zúčastněné strany, co nejdříve upozornit a prošetřit je. Naše řešení pro whistleblowing umožňuje informovat o nesrovnalostech anonymně. Všechna oznámení přijímá a zpracovává externí partner, tj. společnost 2Secure. Podrobnější informace o funkci Whistleblowing skupiny Heimstaden naleznete v našich zásadách skupiny Heimstaden pro whistleblowing .

Co může být předmětem oznámení?

Oznámení se může týkat pouze závažných nesrovnalostí, kterých se dopustily osoby na klíčových pozicích nebo ve vedení společnosti či skupiny, jako např.:

  • Nesrovnalost, která je v rozporu s právními předpisy
  • Nesrovnalost, jejíž zveřejnění je ve veřejném zájmu.
  • Jakékoliv porušení Kodexu chování a Kodexu chování pro obchodní partnery
Jak mohu učinit oznámení?

Oznámení je možné nahlásit písemně prostřednictvím webových stránek wb.2secure.se nebo ústně na telefonním čísle +46 771 77 99 77. Oznámení je možné provést anonymně. Pokud byste rádi učinili oznámení prostřednictvím osobního setkání, lze o něj požádat registrací oznámení na výše uvedené webové stránce. Při registraci oznámení je vám přiděleno jedinečné číslo případu a heslo, které je třeba si uložit, abyste se mohli aktivně přihlašovat na webové stránky, sledovat stav oznámení a komunikovat s příslušným pracovníkem zabývajícím se tímto případem ve společnosti 2Secure. Před registrací oznámení se prosím ujistěte, že uvádíte správný kód společnosti, které se oznámení týká. Všechny kódy naleznete v manuálu skupiny pro whistleblowing nebo zde.

Co mám v oznámení uvést?

Čím více informací můžete poskytnout, tím lépe. Pokud je to možné, uveďte, kdy se událost (události) stala, co nejpodrobnější popis toho, co jste zaznamenali, a také případné poznatky o předchozích souvisejících událostech.

Co bude následovat?

Jakmile dojde k registraci oznámení, bude toto oznámení dále zpracováváno specializovanými pracovníky společnosti 2Secure, kteří kontaktují pověřenou osobu společnosti Heimstaden. Pokud je předmětem oznámení pověřená osoba, bude oznámení postoupeno hlavní komisi pro whistleblowing pro skupinu Heimstaden.

Můžete se cítit v bezpečí!

Společnost Heimstaden bere ochranu soukromí velmi vážně. Kliknutím zde (odkaz, příloha) se dozvíte více o tom, jak jsou vaše osobní údaje chráněny.

Externí kanály pro whistleblowing a zákonná ochrana oznamovatelů

Pokud chcete podat oznámení prostřednictvím externího orgánu nebo v případě, že se chcete dozvědět více o zákonné ochraně oznamovatelů, bližší informace najdete v našem manuálu skupiny pro whistleblowing.